நான் அரக்கன்!கடவுள் தன்மை அற்றவன் அரக்கன்


எதிரியை மறைந்து நின்று கொல்லும்
தெய்வத்தன்மை இல்லாத நான் அரக்கனே!

துணைவியை சந்தேகம் கொள்ளும்
தெய்வத்தன்மை இல்லாத நான் அரக்கனே!

சூழ்ச்சியால் சமர் வெல்லும்
தெய்வத்தன்மை இல்லாத நான் அரக்கனே!

தவம் செய்பவனுக்கு மட்டும் வரம் என்ற
தெய்வத்தன்மை இல்லாத நான் அரக்கனே!

கள்ளும் சுருட்டும் கேட்கும்
தெய்வத்தன்மை இல்லாத நான் அரக்கனே!

ஆயிரம் பெண்களுடன் ஒரே நேரத்தில் கூத்தடிக்கும்
தெய்வத்தன்மை இல்லாத நான் அரக்கனே!

கேட்பவருக்கு மட்டும் உதவும்
சித்தத்தன்மை இல்லாத நான் அரக்கனே!

இத்தனைக்குப் பிறகும் இறைவனை நம்பும் நான்
அரக்கனே!

இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடித்து இருத்தால் கீழே ஓட்டளித்து செல்லுங்கள்...